FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulunun tescilinin kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.03.2023
Genel Kurul Tarihi
26.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYOĞLU
Adres
Tak-ı Zafer Cad.Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Opera Salonu
Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı uyarınca 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların genel kurulun onayına sunulması ve ayrıca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlendiği 02.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nın genel kurulun onayına sunulması.
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 26.04.2023 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Cad. Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Opera Salonu'nda yapılan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, oyçokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.

5- Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

6- Gündemin 6. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun 2022 yılına ait Kar Dağıtım Teklifinin aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 22.250,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının gündem maddesi kapsamında gerçekleştirdikleri iş ve işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

10-Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket tarafından 2022 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 316.805,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli ve 2023/3 sayılı kararı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan ve Yönetim Kurulu Kararının ekindeki Bağış ve Yardım Listesi'nde yer alan bağış ve yardımlar ile genel kurul toplantı tarihine kadar yapılan bağış ve yardımların onaylanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2023 yılı için 30.000.000,00-TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

12-Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2022 yılında üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13- Gündemin 13. Maddesi uyarınca, söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.05.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.


Saygılarımızla,