FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
1156
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLO, FAALİYET RAPORU

  

VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  

KARAR TARİHİ: 09.05.2023

  

KARAR SAYISI : 1156

 

  

 

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

  

II- 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 31 Mart 2023 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nu incelemiş bulunuyoruz. 

  

İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde; 

  

- Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

  

- Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu, 

  

- İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, 

  

kabul ve beyan ederiz. 

  

Saygılarımızla,

  

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. 

  

Ortaklık                                               Raporların Hazırlanmasından Sorumlu

  

Genel Müdürü                                     Genel Müdür Yardımcısı 

  

Osman NEMLİ                                    Ferruh ŞENTEPE