FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi - Bildirim şablonunda yer alan tescil tarihinin doldurularak yeniden duyurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
20.03.2023
Genel Kurul Tarihi
13.04.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok,Tepeüstü 34771
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılı yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - 2022 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2023 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2023 – 31.12.2023 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2022 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
14 - Dilek, Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ADEL GÜNDEM 2022.pdf - İlan Metni
EK: 2
ADEL VEKALETNAME 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2022_07.04.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 13 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

• Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

• SPK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu önerisi paralelinde, Brüt 18.002.250,00 TL temettünün ortaklara 27 Eylül 2023 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar verilmiştir.

• Genel Kurul toplantısında, Adel Kalemcilik Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tuncay Özilhan, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Tuğban İzzet Aksoy, Efe Yazıcı, Mehmet Hurşit Zorlu, Recep Yılmaz Argüden, İbrahim Tamer Haşimoğlu, İzzet Karaca, Tayfun Bayazıt, Ali Galip Yorgancıoğlu, Mehmet Ercan Kumcu ve Charles Alexender Von Faber-Castell, 'in 1 yıl süreyle ve 2023 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.

• 2023 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.

• Kamuya yararlı vakıf ve derneklere 3.304.000 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
08.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ADEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Tutanak
EK: 2
2022 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kredi Hesaplama