FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Olağan Genel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
12.05.2023
Genel Kurul Tarihi
07.06.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.06.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
AVCILAR
Adres
Firuzköy Mh. Mezarlıküstü Cd. No:8/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması
11 - 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Haziran 2023 Çarşamba günü, saat 14:00'de Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının toplantıda hazır bulunmaması veya toplantı gündeminde bulunan maddelerin onaylanması için karar nisabının yeterli olmaması durumunda ikinci toplantı 14 Haziran 2023 Çarşamba günü aynı adreste saat 14:00'de yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya http://www.mega-pol.com.tr veya http://www.megaorme.com Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte 2022 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz http://www.mega-pol.com.tr veya http://www.megaorme.com internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla