FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/05/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Dijital Sağlık Teknolojileri
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
12.250.000
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Genel Kurul Tescili
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
591.548
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
2,57 USD
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
1.520.000 USD
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
4,61
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
12,39
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
12,39
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,72
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,54
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkisi olması beklenmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye Arttırımı yoluyla edinilecektir.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
GEN'in hali hazırda hissedar olduğu bir şirkettir.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
15/05/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme fiyatı üzerinden iskonto yapılarak belirlenmiştir.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
05.05.2023 - GLB KF 2023/05
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Global Menkul Değerler A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
41.245.070 USD
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Aşağıda Detaylandırılmıştır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 14/11/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079772) GEN'in %8,16 oranında hissedarı olduğu, Türkiye'de kurulu, dijital holistik sağlık, djital tıp ve dijital terapötik alanlarına yönelik siber-fiziksel sistemler ve teknolojiler geliştiren Neo Auvra Dijital Sağlık ve Biyonik Teknolojileri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Neo Auvra) büyüme amacıyla yapacağı yeni yatırımlar ve araştırmalarda kullanılması için Neo Auvra'ya 1.000.000,00 USD'ye (birmilyonAmerikanDoları) denk gelecek şekilde Türk Lirası cinsinden paya dönüştürülebilir nitelikte borç verme kararı duyurulmuştu.

Söz konusu işleme ilişkin Şirketimiz ile Neo Auvra arasında paya dönüştürülebilir borç sözleşmesi'nde ("Sözleşme") belirlenen koşullar çerçevesinde 15/05/2023 tarihinde şirketimizce sağlanan finansman tutarı karşılığında, paya dönüşüm için sermaye arttırımı yapılması ve GEN tarafından, sağlanan finansman karşılığında çıkarılacak payların iktisap edilmesi için Neo Auvra'nın sermaye arttırımı ve arttırılan sermayenin GEN tarafından satın alınması gündemini içeren genel kurul ("Genel Kurul") toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bu genel kurul öncesinde GEN Yönetim Kurulu Neo Auvra'ya 500.000,00 USD (beşyüzbinAmerikanDoları) tutarında ek yatırım yapma kararı almıştır.

14/11/2022 tarihinde verilen 1.000.000 USD (birmilyonAmerikanDoları) tutarındaki paya dönüştürülebilir borç ile bu borca işletilen toplam 20.000,00- USD (yirmibinAmerikanDoları) tutarındaki faiz ve 15/05/2023 tarihinde Neo Auvra'ya yapılan 500.000 USD tutarındaki ek yatırımla birlikte GEN tarafından Neo Auvra'ya toplamda yapılan 1.520.000 USD (birmilyonbeşyüzyirmibinAmerikanDoları) yatırım tutarı karşılığında %4,61 oranında Neo Auvra hissesi iktisap edilmiştir.

Dönüşüm sonrası elde edilecek hisse oranı Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından düzenlenen 05/05/2023 tarihli değerleme raporunda belirlenen şirket değerlemesi üzerinden %20 iskonto yapılarak tespit edilmiştir.

Neo Auvra'nın yukarıda belirtilen Genel Kurulu'nun tescil ve ilan edilmesi ile birlikte GEN'in Neo Auvra'daki hissedarlık oranı %8,16'dan % 12,39'a yükselecektir.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas kabul edilecektir.