FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Şirketimizin 23.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının tescil işlemi bugün tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
18.04.2023
Genel Kurul Tarihi
23.05.2023
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KARTAL
Adres
Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No.1 Kartal-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 yılına ilişkin Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve mevcut Yönetim Kurulu tarafından aday olarak seçilen iki adet bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin onaylanarak seçilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3 e Maddesinin Ek 1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile önerilen kuruluşun Genel Kurul onayına sunulması,
11 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işleri yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı Maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kalmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
3-BİLGİLENDİRME DOKÜMANI-18.04.2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2-DAVET İLANI-VEKALETNAME-18.04.2023.pdf - İlan Metni
EK: 3
4-ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ-18.04.2023.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
GENEL KURUL GÜNDEMİ-18.04.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
1-GÜR-SEL 2022 GENEL KURUL TUTANAĞI-SON.pdf - Tutanak
EK: 2
Kopya hazirun_1201991684842579401.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

1- 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Mayıs 2023 Salı günü Saat 14.00 de Şirket Merkezi olan Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal-İstanbul adresinde yapılmasına,

2- 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları ve ekteki gündemi görüşmek üzere, Şirket Ortaklarının Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,

3- Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3. Maddesinin ekteki tadil metnindeki gibi değiştirilmesinin Genel Kurul'un gündemine alınmasına, Genel Kurul öncesinde gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, ana sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve devamında T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,

4- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne toplantı ile ilgili tescil ve ilan için gerekli başvuruların yapılmasına ve toplantıya temsilci tayini için Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvurulmasına,

5- Genel Kurul ile ilgili Yönetim Kurulu kararımızın özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanı, gündem, tadil metni ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Davet İlanı ekte yer almaktadır.