FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
10.03.2023
Genel Kurul Tarihi
27.04.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
BALIKESİR
İlçe
BANDIRMA
Adres
Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı Küme Evleri No:284 10502 Erdek / BALIKESİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. maddesi gereğince atanan üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu Üyesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8 - 2023 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
9 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
10 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
15 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.05.2023
Ek Açıklamalar

53.Olağan Genel Kurul Kararları 26.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 26 Nisan 2023 tarih ve 10839 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.