FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul tesciline ilişkin bildirim.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
04.04.2023
Genel Kurul Tarihi
27.04.2023
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.04.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 - 31.12.2022 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Şirketin Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 9-6. Maddesinin, "Toplantı Yeri, Bildirimi ve Hükümet Komiseri Bulundurulması" başlıklı 11-2. Maddelerinin tadillerinin görüşülerek karara bağlanması
8 - 2022 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
10 - 2023 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi
12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
15 - Dilek ve Temenniler
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İlan.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

27.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 14:30'de Aydınlı Mah. Çamlıbelde Sitesi Hasan Tokatlı Sokak No:1 Aydınlı-Tuzla/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25.04.2023 tarih ve 84877647 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın Gözetiminde toplanıldı. Toplantı pay girişiminin yoğunluğu nedeniyle 14.55'de başlatıldı.

Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 05/04/2023 tarihinde başvurusu yapılan ve 05/04/2023 tarih 10805 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 05.04.2023 tarihinde şirketin resmi web sitesinde (www.kuyas.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Kuyaş Yatırım A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 26.335.422 payın asaleten, 16.674.040 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 43.069.767 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım olmuştur. Elektronik ortamda katılanlar, toplam miktar içinde yer almaktadır.


Şirket yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Nazım ÖZDEMİR, Evren SARIÇİÇEK, Bünyamin Samet ÖZŞAHİN, Feridun ÇAVUŞER, Bedrullah EROL ve Alperen ODABAŞI ile Bağımsız Denetim Kuruluşu AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş temsilcisi Samet IŞIKDEMİR toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Osman Burak TOPTAŞ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi.


1- Gündemin 1.maddesi uyarınca;


Açılış konuşması, Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Samet Özşahin tarafından 14:55'de yapıldı.


2- Gündemin 2.maddesi uyarınca;


Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı için bir önerge verildi. Önerge uyarınca toplantı başkanlığına Ender Ölçücüoğlu, oy saymanlığına Serhat Şimşek oy yazmanlığına Aysun Yalçın'ın seçimi oylamaya sunuldu. Katılanların(43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına katılanların(43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle yetki verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca;


2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 27.01.2023 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Okunmuş sayılması Önerge;Elektronik ve fiziki ortamda katılanların oybirliğiyle(43.069.767 pay adedi) kabul edildi.


Oylamaya sunulan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi.. Söz alan olmadı. . Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucuna göre 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Elektronik ve fiziki ortamda katılanların oybirliğiyle (43.069.767 pay adedi) kabul edildi.
4- Gündemin 4.maddesi uyarınca;

31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Bağımsız Denetim Raporunun, kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 27.01.2023 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi genel kurulun onayına sunuldu. katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi. özet görüş kısmının okunması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi. Özet Görüş kısmı Samet IŞIKDEMİR tarafından okundu, ortaklara bilgi verildi Söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.


5- Gündemin 5. maddesi uyarınca;

Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2022 yılı Finansal Tabloların, kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 27.01.2023 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile finansal tabloların okunmuş kabul edilerek sadece özetinin okunması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.


Finansal tabloların özeti Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından okundu ve müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucuna göre 2022 Yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.


6- Gündemin 6. maddesi uyarınca;

Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Elektronik ortamda Neslihan ORUÇ tarafından söz alındı ‘Spk Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulunda En Az %25 Oranında Olmak Üzere Kadın Üye Olması Önerilmektedir. Bu İlkeye Uymak İçin Oluşturulan Hedef Ve Uyum Politikanızı Açıklamanızı Rica Ederim. Spk Raporlama Kuralları Gereği Kadın Yönetim Kurulu Atanmamasının Gerekçelerini Açıklamanız Gerekmektedir. Kadın Yönetim Kurul Üyesi Atanmamasına İlişkin Gerekçenizi Yazılı Olarak Açıklamanızı Rica Ederim.' ifadesinde bulundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri olan;

  • Nazım Özdemir'in katılanların (43.069.767 pay adedi) oy birliği ile ibrasına

  • Evren Sarıçicek'in katılanların (43.019.767 pay adedi) oy birliği ile ibrasına

  • Bünyamin Samet Özşahin'in katılanların (43.044.767 pay adedi) oy birliği ile ibrasına

  • Bedrullah Erol'un katılanların (43.069.767 pay adedi) oy birliği ile ibrasına

  • Feridun Çavuşer'in katılanların (43.069.767 pay adedi) oy birliği ile ibrasına

  • Alperen Odabaşı'nın katılanların (43.069.767 pay adedi) oy birliği ibrasına karar verildi.


Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine Elektronik ve fiziki ortamda katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca;

Şirketin Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 9-6. Maddesinin, "Toplantı Yeri, Bildirimi ve Hükümet Komiseri Bulundurulması" başlıklı 11-2. Maddelerinin tadilleri hakkındaki gündem maddesine geçildi. Şirketin Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 9-6. Maddesinin, "Toplantı Yeri, Bildirimi ve Hükümet Komiseri Bulundurulması" başlıklı 11-2. Maddelerinin tadillerinin, 05.04.2023 tarihinde kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri ile okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.


Esas sözleşmenin değişiklik metni okunmuş sayıldı. Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 9-6. Maddesinin, "Toplantı Yeri, Bildirimi ve Hükümet Komiseri Bulundurulması" başlıklı 11-2. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-34745 sayılı ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00083726593 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekli ile değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.KUYAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME (ESKİ HALİ)

Şirketin Amaç ve Konusu:

Madde 4-

1. T.C. hudutları dahilinde veya haricinde; resmi veya özel kuruluşların, 3.kişilerin mülkiyetindeki, zilyetliğindeki ve sorumluluğundaki hisseli, hissesiz her türlü gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kullanabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kiralayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri kiraya verebilir, bu gayrimenkulleri için yönetim amaçlı işletme şirketi kurabilir, işletebilir, işlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, rehin ve ipotek, irtifak, intifa, üst hakkı, devremülk irtifakı, taksim, sükna, kat irtifak kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti, inşaat hakları tesis ve tescil edebilir, fek edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

2. Bilumum resmi ve özel ihalelere katılabilir, gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali fırına olarak katılabilir ve taahhütte bulunabilir, mühendislik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri, proje yapımı ve proje yapımı taahhütlerinde bulunabilir, konu ve amacı ile ilgili her türlü inşaat ve taahhütlere girebilir, bu işlere kendisi veya sair usullerle müteahhitlere veya taşeronlara yaptırabilir, kat karşılığı işler yapabilir ve/veya yaptırabilir,

3. Konusu ile ilgili tesisler kurabilir ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veya yurt dışında pazarlayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri için kurabileceği yönetim amaçlı işletme şirketinin üçüncü şahıslara hizmet vermesini sağlayabilir,

4. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acenteliğini, her türlü mümessillikleri alabilir, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir,benzeri kredileri temin edebilir, kredi alma sözleşmelerini akdedebilir,

9. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

10. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

11. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve bu kapsamda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel dunnn açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fukkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bınılan fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehııi tesis edebilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.

12. Amacı ile ilgili kişi ve firmalara mesleki ve teknik yönden bilgiler aktarabilir, her derecede ve konumda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar için eğitim ve öğretim kunnnları açabilir, açılmış olanlar ile işbirliği ve ortaklıklar yapabilir,

13. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cuınlıuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul, üniversite ve öğrenci yurdu açabilir, işletebilir.

14- Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü maden, maden cevheri ve taş ocağı, doğal kaynak ve benzerlerini, arayabilir, çıkarabilir, maden açabilir ve işletebilir, ruhsatlannı devralabilir, devir edebilir, işletmeleri işlettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretebilir, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlannın ithali, ihracı ve pazarlamasını yapabilir.

15- Şirket, EPDK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdindeki kanunlar çerçevesinde yenilenebilir enerji de dahil olınak üzere yurt içinde ve yurt dışında her çeşit kaynak, madde ve malzemelerden yararlanmak üzere enerji elde etmeye yönelik gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alabilir, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak edebilir, ihaleler açabilir, projeler geliştirebilir, her türlü enerji üretim tesisini satın alabilir, devralabilir, ortak olabilir, satabilir, devredebilir veya başka suretle elden çıkarabilir, enerji üretmeye yönelik üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ulaşım ve pazarlamasını yapabilir, her türlü hat tesis edebilir, şebekeler kurabilir ve buna yönelik ekonomik yararı olan faaliyetlerde bulunabilir. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurabilir, bunlan işletebilir, enerji fazlasını satabilir, bu konuda gerekli yatırımlan yapabilir,

16- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satabilir.

17- Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporlan, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonlan, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonlan yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.

18- Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak edebilir veya bu alanda yeni şirketler kurabilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilınek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilınesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilınesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütebilir.

19- Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kendi paylarını alabilir ve satabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek is temeği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Anan Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.


Yönetim Kurulunun Ücreti:

Madde 9/6-

Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret veya huzur hakkı verilip verilmemesi ve verilecekse miktarı Genel Kurul tarafından tespit edilir.


Toplantı Yeri, Bildirimi ve hükümet komiseri bulundurulması:

Madde 11/2-

Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, yönetim merkezinde olmak kaydıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Gerek olağan gerekse olağanüstü kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

KUYAŞ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME (YENİ HALİ)

Şirketin Amaç ve Konusu:

Madde 4-

1. T.C. hudutları dahilinde veya haricinde; resmi veya özel kuruluşların, 3.kişilerin mülkiyetindeki, zilyetliğindeki ve sorumluluğundaki hisseli, hissesiz her türlü gayrimenkulleri alabilir, satabilir, kullanabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kiralayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri kiraya verebilir, bu gayrimenkulleri için yönetim amaçlı işletme şirketi kurabilir, işletebilir, işlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, rehin ve ipotek, irtifak, intifa, üst hakkı, devremülk irtifakı, taksim, sükna, kat irtifak kat mülkiyeti, gayrimenkul mükellefiyeti, inşaat hakları tesis ve tescil edebilir, fek edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

2. Bilumum resmi ve özel ihalelere katılabilir, gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali fırına olarak katılabilir ve taahhütte bulunabilir, mühendislik, müşavirlik ve kontrol hizmetleri, proje yapımı ve proje yapımı taahhütlerinde bulunabilir, konu ve amacı ile ilgili her türlü inşaat ve taahhütlere girebilir, bu işlere kendisi veya sair usullerle müteahhitlere veya taşeronlara yaptırabilir, kat karşılığı işler yapabilir ve/veya yaptırabilir,

3. Konusu ile ilgili tesisler kurabilir ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veya yurt dışında pazarlayabilir, mülkiyetindeki ve kiraladığı gayrimenkulleri için kurabileceği yönetim amaçlı işletme şirketinin üçüncü şahıslara hizmet vermesini sağlayabilir,

4. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acenteliğini, her türlü mümessillikleri alabilir, ithalat, ihracat ve dahili ticaret yapabilir,benzeri kredileri temin edebilir, kredi alma sözleşmelerini akdedebilir,

9. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

10. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.

11. Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve bu kapsamda yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel dunnn açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fukkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bınılan fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehııi tesis edebilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir veya aval verebilir.

12. Amacı ile ilgili kişi ve firmalara mesleki ve teknik yönden bilgiler aktarabilir, her derecede ve konumda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilir, bunlar için eğitim ve öğretim kunnnları açabilir, açılmış olanlar ile işbirliği ve ortaklıklar yapabilir,

13. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cuınlıuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul, üniversite ve öğrenci yurdu açabilir, işletebilir.

14- Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü maden, maden cevheri ve taş ocağı, doğal kaynak ve benzerlerini, arayabilir, çıkarabilir, maden açabilir ve işletebilir, ruhsatlannı devralabilir, devir edebilir, işletmeleri işlettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlardan sanayide kullanılan her türlü madde ve malzeme üretebilir, bunların üretiminde kullanılan makine, demirbaş, yedek parça ve aksamlannın ithali, ihracı ve pazarlamasını yapabilir.

15- Şirket, EPDK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdindeki kanunlar çerçevesinde yenilenebilir enerji de dahil olınak üzere yurt içinde ve yurt dışında her çeşit kaynak, madde ve malzemelerden yararlanmak üzere enerji elde etmeye yönelik gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alabilir, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak edebilir, ihaleler açabilir, projeler geliştirebilir, her türlü enerji üretim tesisini satın alabilir, devralabilir, ortak olabilir, satabilir, devredebilir veya başka suretle elden çıkarabilir, enerji üretmeye yönelik üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ulaşım ve pazarlamasını yapabilir, her türlü hat tesis edebilir, şebekeler kurabilir ve buna yönelik ekonomik yararı olan faaliyetlerde bulunabilir. Elektrik, enerji ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon enerji santralleri kurabilir, bunlan işletebilir, enerji fazlasını satabilir, bu konuda gerekli yatırımlan yapabilir,


16- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satabilir.

17- Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporlan, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonlan, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonlan yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir.


18- Teknoloji, elektronik, donanım, yazılım ve haberleşme alanında diğer şirketlere iştirak edebilir veya bu alanda yeni şirketler kurabilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilınek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilınesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilınesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütebilir.

19- Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenmiş olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kendi paylarını alabilir ve satabilir.

Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek is temeği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Anan Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.


20- Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.
Yönetim Kurulunun Ücreti:

Madde 9/6-

Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye verilip verilmemesi ve verilecekse miktarı Genel Kurul tarafından tespit edilir.


Toplantı Yeri, Bildirimi ve hükümet komiseri bulundurulması:

Madde 11/2-

Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulu Kararı ile diğer illerde toplanır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulu kararıyla, Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Gerek olağan gerekse olağanüstü kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca;

2022 yılı yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim kurulunun teklifinin Şirketin kar dağıtım politikası çerçvesinde görüşülerek karar bağlanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. Yönetim kurulunun 2022 yılı kar dağıtım teklifinin kurumsal internet sitesi www.kuyas.com.tr ve 05.04.2023 tarihinde www.kap.gov.tr adresinde yayınlanması, ayrıca basılı nüshalarının şirket merkezimizde 21 gün önceden itibaren pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olması sebepleri, Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifinin sadece özetinin okunması ve Yönetim Kurulunun teklifi uyarınca kar dağıtımı yapılmaması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle kabul edildi.

Bünyamin Samet ÖZŞAHİN söz aldı ve şirketin kar dağıtımıyla ilgili genel kurula bilgi sundu. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek önceki dönemlere ait geçmiş yıl zararları sebebiyle, kar dağıtımı yapılmamasına Elektronik ve fiziki ortamda katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.


9- Gündemin 9. maddesi uyarınca;

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması hakkındaki gündem maddesine geçildi. 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ve prim ödemelerinin detaylı şekilde belirtildiği üzere yapılmasını görüşülerek onaylanmasını için verilen önerge oylamaya sunuldu. Huzur Hakkı: Yönetim Kurulu Başkanı 70.000,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 69.500,00-TL, Yönetim Kurulu Üyesi 25.500,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :25.500,00-TL Primler: İcrada görevli Yönetim kurulu üyelerine karın %10'u oranında yönetim kurulun belirleyeceği tarihlerde prim ödemesi yapılması teklif edildi.

Önerge 60.305 (altmışbinüçyüzbeş) olumsuz oya karşılık 43.009.462(kırküçmilyondokuzbindörtyüzaltmışiki) olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Söz alan olmadı.


10- Gündemin 10. maddesi uyarınca;


2023 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan yetki almış ‘'Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'' nin bağımsız denetim şirketi olarak onaylanması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.


2023 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama sonucuna göre Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akademik Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların (43.069.767 pay adedi) oybirliğiyle karar verildi.


11- Gündemin 11. maddesi uyarınca;


Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi, maddesi uyarınca Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından 2022 yılı faaliyetleri içerisinde işlemleri bulunmadığı bilgisi verildi.


12- Gündemin 12. maddesi uyarınca;

Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi maddesi uyarınca Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından Genel kurula bilgi verildi.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca;


Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, maddesi uyarınca Bünyamin Samet ÖZŞAHİN tarafından genel kurula bilgi verildi.


14- Gündemin 14. maddesi uyarınca;


2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 20.000.000,00- TL olarak belirlenmesini, belirlenen sınır içinde AFAD'a, kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyelere bağış yapılmasını için verilen önerge oylamaya sunuldu. Önerge 60.305 (altmışbinüçyüzbeş) olumsuz oya karşılık 43.009.462(kırküçmilyondokuzbindörtyüzaltmışiki) olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.


2022 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. Söz alan olmadı. Müzakere sonucu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2023 yılı bağış üst sınırın 20.000.000,00-TL olarak belirlenmesine 60.305 (altmışbinüçyüzbeş) olumsuz oya karşılık 43.009.462(kırküçmilyondokuzbindörtyüzaltmışiki) olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.


15- Gündemin 15 maddesi uyarınca;

Dilek ve Temenniler maddesinde ŞAHİN KAYAOĞLU ‘ Yönetim Kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. İki yıldır toplantının şirket merkezi Yeşilköy olmasına rağmen burada yapılmasını gerekçesini merak etmekteyim. Geçen sene kar dağıtımı olacağı beyan edilmişti' dedi.

Elektronik ortamda Neslihan ORUÇ tarafından söz alındı ‘Spk Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulunda En Az %25 Oranında Olmak Üzere Kadın Üye Olması Önerilmektedir. Bu İlkeye Uymak İçin Oluşturulan Hedef Ve Uyum Politikanızı Açıklamanızı Rica Ederim. Spk Raporlama Kuralları Gereği Kadın Yönetim Kurulu Atanmamasının Gerekçelerini Açıklamanız Gerekmektedir. Kadın Yönetim Kurul Üyesi Atanmamasına İlişkin Gerekçenizi Yazılı Olarak Açıklamanızı Rica Ederim.' ifadesinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evren Sarıçicek söz alarak ‘Şirket merkezimiz fiziken kalabalık toplantıları kaldıramayacak durumda olması nedeni ve Sabiha Gökçen Havaalanına yakınlığı nedeniyle tercih edilmektedir. Kar dağıtımı hususunda ise yeni projemize kaynak olarak ayrılmuası yatırımların lehine olacağı öngörülmüştür. İnşallah ileriki senelerde daha fazla kar dağıtımı gerçekleştirebiliriz. Şirketimizin salt klasik inşaat şirketi olarak görülmesinden ziyade madencilik, gıda, enerji alanlarında da yatırımlarda bulunarak yeni döneme hazırlanması için yönetim kurulu olarak bir buçuk yıldır çalışmaktayız. Türkiye'de ve dünyada daha önce uygulanmamış sürdürülebilir şehir konseptine dair yönetim kurulu çalışmalarımız devam etmektedir. Katılım sağladığınız için teşekkür ederiz. dedi

16- Saat 15:53 gibi toplantı sonlandırılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
25.05.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar