FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
27.04.2023
Genel Kurul Tarihi
29.05.2023
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.05.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Point Hotel İşçi Blokları Mah. 1495.Cad. No:11 Balgat/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması,
4 - 2022 yılı Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması ve ibrası,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2022 yılı Bilançosuna göre, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hususundaki teklifinin karara bağlanması,
7 - Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenilerinin seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre, 2022 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına 2023 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1), Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Gündemin 15. maddesinde görüşülecek olan işlem, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09/12/2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında "Önemli Nitelikteki İşlem" olarak değerlendirildiğinden, 15 numaralı gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00TL nominal değerli beher pay için 4,04 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğuna ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin pay sahiplerine, genel kurul toplantısı bilgilendirme dokümanında da paylaşılmış olduğu üzere bilgi verilmesi,
15 - Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin ve "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin onaya sunulması,
16 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 09/12/2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 9. maddesinin hükümleri dahilinde ayrılma hakları kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı toplam maliyetin 10.000.000,00 Türk Lirasını (On Milyon Türk Lirası) aşması halinde, Genel Kurul onayına rağmen, 15 numaralı gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunularak karara bağlanması,
17 - Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubuyla ilgili olarak, Yönetim Kurulunun almış olduğu 23/02/2023 tarihli kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) m. 16/3 hükmü uyarınca, gerekli mahsup ve kayıtların yapılması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Olağan genel kurul toplantı sonuçları ektedir

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem
Onaylandı
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel_Kurul_Toplanti_Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2
Ulaslar_Hazirun_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Genel Kurul Dokuman Eki.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/05/2023 Pazartesi günü, saat 10:00'da POINT HOTEL İşçi Blokları Mahallesi 1495. Cadde No:11 Balgat Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER ve Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Sözkonusu toplantıda gündem maddeleri görüşülüp onaylanmıştır.