FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2022
Karar Tarihi
13.07.2023
Genel Kurul Tarihi
09.08.2023
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.08.2023
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
6 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 11.07.2023 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 12.07.2023 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
7 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2022 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
11 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sebahattin Levent Demirer'in seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 1 adet ret oyuna karşı 21.136.484,16 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi teklifi ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamalar sonucunda tekliflerden; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu sayılması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okundu sayılması 1 adet ret oyuna karşı 21.136.484,16 olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu 1 adet ret oyuna karşı 21.136.484,16 olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3-Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 1 adet ret oyuna karşı 21.136.484,16 olumlu oyla oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

4-Verilen önerge doğrultusunda tüm Yönetim Kurulu Üyelerine 15.000.-TL aylık brüt ücret ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5-Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarında 93.064.375,00 TL Net kâr , TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında ise 9.327.060,64 net kâr ve -13.208.613,38 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablolarında dağıtılabilir kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitenin 11.07.2023 tarihli görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak ‘' Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul'' adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi 1 adet ret oyuna karşı 21.136.484,16 olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Toplantı Başkanlığı tarafından 2022 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 200.000.- TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ''nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

9-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2022 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "12.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablodan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği dışında verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

10-Yönetim Kurulu üyelerimizin T.T.K' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve ‘'Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve söz konusu yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu 2 adet ret oyuna karşı 21.136.483,16 olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Gündemin "Dilekler ve Kapanış" maddesine geçildi.

Toplantıya elektronik ortamda asaleten katılan ortak Emre Doğan Namar ‘'Sektörün gerinde kalınması ve yıl sonu beklentilerini'' sordu. Toplantı Başkanı Sebahattin Levent Demirer ‘' Şirket Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmaların yapılmakta olduğu '' hakkında bilgi verdi.

Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek, gündemde görüşelecek başkaca madde kalmadığından, toplantıyı kapattı. 9 Ağustos 2023/ İstanbul

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
11.08.2023
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.08.2023 tarihinde Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğün de tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,
Niğbaş Niğde Beton San. ve Tic. A.Ş.