FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.04.2024
Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KAYSERİ
İlçe
KOCASİNAN
Adres
Novotel Toplantı Salonu Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri
Gündem Maddeleri
1 - 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;
2 - 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 4- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması,
5 - 5- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması,
8 - 8- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - 9- Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıl süre ile seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
10 - 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11 - 11- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi;
13 - 13- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - 14- 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
15 - 15- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
16 - 16- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,
17 - 17- Dilek ,temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Gündem Maddeleri görüşülmüş olup, toplantı tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli -1 KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Ticaret Sicil No:5591

Mersis No:060900287830014

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mayıs 2024 Cum günü saat 11:00'de Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan ‘Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu'nda yapılacak ve EK.1‘deki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ", hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekâletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.lukskadife.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

2023 yılına ait gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

LÜKS KADİFE TİC.VE SAN. A.Ş.

YÖNETİM KURULU