FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
2022 sürdürülebilirlik raporumuzda yer almaktadır.
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/politikalarimiz/
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Kısmi Risk ve fırsatlarını belirlemiş ve takip etmektedir. Bunun yanı sıra ÇYS yıllık hedeflerini belirler ve yılsonu değerlendirmesini yapmaktadır. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde yer alan Sosyal İlkeler ile Kurumsal Yönetim İlkeleri başlıklarında yer alan ilkelerin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer almakta olup, Şirketimizin bu ilkelere uyum durumu hali hazırda; KAP Platformu üzerinden yayımlanan URF - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda yer almaktadır.
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
komiteler KYBF - Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda ve faaliyet raporumuzda yer almaktadır.
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
komitelerin faaliyetleri yıllık faaliyet raporumuzda yer almaktadır.
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi çalışmalarını 2022 yılı sürdürülebilirlik raporunda açıklamıştır.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/surdurulebilirlik/
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre ile ilgili anahtar performans göstergeleri mevcut olup, aylık olarak şirket içinde raporlanmaktadır. Sektör Karşılaştırmalı raporlama mevcut değildir.
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Tüm Departmanlar, ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmekte olup Şirket iş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini raporda açıklanmıştır.
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Şirket, 2023 yılı başında başlattığı sürdürülebilirlik projesi kapsamında, sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini içerecek bir rapor 2022 yılı için hazırlanmış olup 2023 yılı için de en kısa sürede hazırlanacaktır.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/surdurulebilirlik/
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
2023 yıl başında başlatılan Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında; Şirketin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları önceliklendirilmesi gerçekleştirilerek yönetim programına alınması planlanmaktadır.
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
2022 yılında, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında Penguen Gıda San. A.Ş. aleyhinde açılan ve/veya sonuçlanan herhangi bir dava söz konusu değildir.
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, henüz sürdürülebilirlik performans ölçümleri hakkında kamuya açıklama yapmamış olup, 2023 yıl başında başlattığı Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında konu yeniden ele alınacaktır.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Şirketin ISO 14001 standardı bulunmamakla beraber çevre yönetimi alanındaki uygulamaları takip etmeye gayret göstermektedir.
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket,2023 yıl başında başlattığı sürdürülebilirlik projesi kapsamında, Sürdürülebilirlik Raporu hazırlamayı planlamaktadır. Dolayısıyla, Sürdürülebilirlik Raporu henüz yayımlanmadığı için raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar açıklanamamıştır.
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikler ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Henüz kamuya açıklanmamıştır.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine entegre edilmesine ilişkin olarak kamuya açıklama yapılmamakta olup, 2023 yıl başında başlatılan Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında konu yeniden ele alınacaktır.
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, değer zinciri boyunca, çevresel konuları nasıl yönettiğini, stratejilerine tedarikçilerine nasıl entegre ettiğini 2023 yıl başında başlatılan Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında kamuya açıklamayı planlamaktadır
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket 2023 başında başlattığı Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında hem kendi politikalarını oluşturmak hem de sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası politika oluşturma süreçlerine dahil olmayı ve söz konusu faaliyetlerini açıklamayı planlamaktadır.
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
2022 yılı çevresel performans göstergelerine ilişkin bilgileri 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamında paylaşıılmıştır
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/surdurulebilirlik/
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket verileri toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını henüz açıklamamış olup, önümüzdeki dönemde başlatılacak Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında söz konusu verilerin açıklanması yeniden değerlendirilecektir.
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
2022 yılında ilk kez bir önceki yıl kayıtları gösterildiğinden karşılaştırma 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda açıklanması hedeflenmektedir.
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket çevresel konularda kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek amaçlı çalışmalara başlamıştır. Çalışmalar tamamlandığında kamuya açıklanması planlanmakta olup hedeflerini belirme konusunda Bilime Dayalı Hedefler Girişimi tarafından ortaya konulan metodları uygulamaya başlamıştır.
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
İklim krizi ile mücadele stratejisi bulunmamakta olup İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemlerine ilişkin çalışmaların 2024 yılında başlatılması hedeflenmektedir.
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar ile ilgili çalışmalar henüz kamuya açıklanmamış olup, gelecek dönemde Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Kapsam 3 (diğer dolaylı) emisyonlarımızı 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamında raporlamayı hedeflemekteyiz.
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar ile ilgili çalışmalar henüz kamuya açıklanmamış olup, gelecek dönemde Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Toplam enerji tüketim verileri henüz açıklanmamış olup, Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında çalışmalar başlatılacaktır.
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik hakkında bilgi yer almakta olup ilgili verilerin Sürdürülebilirlik raporlaması ile açıklanması hedeflenmektedir.
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilenebilir enerji kullanımına yönelik Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında hedef tanımlaması yapılmış olup bu konuda fizibilite çalışmaları devam etmektedir.
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz sürekli enerji verimliliği artışı ve proses iyileştirme projeleri yürütmektedir
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz sürekli enerji verimliliği artışı ve proses iyileştirme projeleri yürütmektedir
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin arıtma sistemi bulunmakta olup geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları şirket içinde raporlanmakta olup Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında raporlanması hedeflenmektedir.
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Penguen San.A.ş.de herhangi bir karbon fiyatlandırması uygulaması mevcut değildir. Şirket herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dahil değildir.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi de söz konusu değildir.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Penguen Gıda San.A.Ş. de karbon fiyatlandırması uygulaması mevcut değildir.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket çevresel konularla alakalı zorunlu ve gönüllü platformlarını paylaşmamaktadır.
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket bu hususa dikkat etmekte olup henüz politikaları kamuya açıklamamıştır.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/politikalarimiz/
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularında (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb.) ayrım konularında hassasiyet gösterir.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/politikalarimiz/
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konularına önem verir, bununla birlikte alınan önlemleri henüz kamuyla paylaşmamaktadır.
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirkette, ayrımcılık, eşitsizlik, insan hakları ihlali, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırma söz konusu değildir. Bu kapsamda, yapılan önleyici ve düzeltici uygulamalar raporlanmamakta ve açıklanmamaktadır.
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Şirket, çalışanlara ilişkin politikalarını henüz kamuya açıklamamıştır.
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler.
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri kamu ile paylaşmamaktadır.
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İş sağlığı ve güvenliği politikası internet sitemizde yer almaktadır.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/politikalarimiz/
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
İş Kazalarının azaltılması amacıyla önlemler alınmakta olup kaza istatistikleri tutulmakta ve Sürdürülebilirlik raporlaması ile açıklanması hedeflenmektedir.
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz KVKK tarafından getirilen Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt olmuş olup, çalışmalar devam etmektedir.Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi aydınlatma metni internet sitemizde paylaşılmıştır.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/politikalarimiz/
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, Etik Kurallarını internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/politikalarimiz/
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirketimiz kadın istihdamı ve yerel istihdam konusunda hassas davranmakta ve işe alımlarda başvuranın ve işin niteliğine göre öncelik verilmektedir.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/sosyal-sorumluluk/
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Şirket çalışanlarına her türlü bilgilendirme ve eğitimler zamanında yapılmakta olup sürdürülebilirlik projesi kapsamında gelecek dönemlerde Şirketimiz faaliyetlerine ve ÇSY uygulamalarımızın gelişimine bağlı olarak gereğinde çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenebilecektir.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/politikalarimiz/
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Mevcut faaliyetlerimiz çerçevesinde tespit ettiğimiz tüm müşteri taleplerini dikkate alan ve memnuniyeti artırmaya yönelik olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimizin şirketimize talep ve şikayetlerini kolayca iletebileceği iletişim bilgilerimiz mevcuttur. Hali hazırda müşteri iletişimi bakımından bu uygulamalar yeterli olup, gelecekte gerekmesi halinde farklı çalışmalar yapılabilecektir.
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile olan iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür.
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Şirket uluslararası raporlama standartlarını takip etmekte olup, 2022 yılı sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/surdurulebilirlik
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Uluslararası çevresel kurum ve kuruluşların prensiplerini takip eder ve benimser,bu bağlamda UNGC üyesi ve Weps imzacısdır
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/surdurulebilirlik
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Şirket, 2023 yıl başında başlattığı Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almak üzere çalışma yapmayı planlamaktadır.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. İhtiyaç duyduğunda menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur. Şirketin Sürdürülebilirlik Projesi kapsamında sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/surdurulebilirlik/
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Şirket, sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmak üzere Sürdürülebilirlik Projesi başlatmış ve raporunda yer vermiştir.
https://www.penguen.com.tr/sirketimiz/surdurulebilirlik/