FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.03.2024
Genel Kurul Tarihi
03.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Divan İstanbul Oteli; Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket "Kâr Dağıtım Politikası"nda 2024 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması.
7 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 4
Shareholders Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 5
Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan 2024 saat 14:00'de yapılmış olup alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:

- 2023 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı,

- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar onaylandı.

- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.

- 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 12 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olarak, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Haydar Yenigün, Sn. Güven Özyurt, C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. James Kieran Vincent Cahill, Sn. William Richard Periam, Sn. John Michael Davis, Sn. Johan Egbert Schep ve Sn. Josephine Mary Payne'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ile Sn. Katja Windt‘in, 2024 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler onaylandı.

- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretleri belirlendi.

- Şirket'in 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması kabul edildi.

- 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
23.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Genel Kurul Toplantı Tutanağı_2023.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 3 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)" adresindeki Divan İstanbul Oteli'nde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.