FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/05/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/20
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|


Şirketimizce 01.01.2024 – 31.03.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (‘SPK') Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (‘TFRS') ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş; dipnotları ile birlikte özet finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve Yıllık Faaliyet Raporu ile SPK'nın Seri II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararıyla SPK tarafından belirlenen formatlarla hazırlanmış Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

 

-  İlgili mevzuat çerçevesinde tarafımızca incelendiğini,

-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını; Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansı ile şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu incelediğimizi, bunların eksiklik içermediğini ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı hususlarını,

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Saygılarımızla

 

 

Faruk Bostancı                                   Mustafa Karahan                                             Nevin Ertuğrul

                        

Denetim Komitesi Başkanı                Denetim Komitesi Üyesi                                  Mali İşler Direktörü