FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
-
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
82.764.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
165.528.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017
5.016.000
2.508.000,000
50,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017
Hamiline
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
77.748.000
38.874.000,000
50,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
82.764.000
41.382.000,000
50,00000
Para Birimi
TRY
Bedelli Sermaye Artırımı (Diğer)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017
5.016.000
2.508.000
50,00000
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
Hamiline
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
77.748.000
38.874.000
50,00000
B Grubu, MANAS, TREMANS00025
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa‘da Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Borsa Dışında Halka Arz Yöntemiyle Artırılacak Sermaye (%)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
82.764.000
41.382.000,000
50,00000
Aracılık Yöntemi
En İyi Gayret Aracılığı
Fiyat Yöntemi
Belli Değildir
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
03.05.2024
SPK Başvuru Tarihi
03.05.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün talebi üzerine Yönetim Kurulu kararı bugün tarihli olarak yeniden yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulumuz ‘un 28.05.2024 tarihli (bugün) toplantısında;

1. Şirketimizin finansal durumunun güçlendirilmesi suretiyle, planlanan yatırımların gerektirdiği fon ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ" başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 400.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 82.764.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000,-TL'na çıkarılmasına,

2. İşbu sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni pay alma hakları kısıtlanan A grubu paylar karşılığında ise B grubu pay ihraç edilmesine,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) %50 (Yüzde Elli) oranında kısıtlanmasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,00 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar ile rüçhan haklarının kısıtlaması nedeniyle halka arz edilecek olan 41.382.000,-TL nominal değerdeki payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6. Söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,

7. İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

8. Söz konusu bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında Kaydi Pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

9. İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, Söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için ** T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR'ün yetkili kılınmasına,

karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Manas TTK 457.pdf
EK: 2
Fon Kullanın Raporu .pdf