FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Karar Önerisi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
30.05.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Kar payı dağıtım kararı genel kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDMRU00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDMRU00018
0
0
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak;

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2023 yılında net kârının 124.869.300-TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise 947.204.159,46-TL kar oluştuğu ve 2023 yılına ait net dönem kârının Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan Şirket Kâr Dağıtım Politikasına göre, kar dağıtımı yapılmadan Geçmiş Yıllar Kar/Zarar hesabına aktarılmasına, iş bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Saygılarımızla.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DMR 2023 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
185.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.614.436,98
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
140.533.205
975.850.870,78
4. Vergiler ( - )
-15.663.905
28.646.711,32
5. Net Dönem Kârı
124.869.300
947.204.159,46
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-21.748.910
8.147.261,39
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
4.614.436,98
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları