FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı bulunmamaktadır.
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18'inci maddesi gereğince, bilgi ve belgeler toplantıdan 7 gün önce sunulmuştur /sunulmaktadır.
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.milpa.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları madde 18 bölümünde yer almaktadır.
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Kurumsal Yönetim" bölümünde yer almaktadır.
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 20'nci maddesinde açıklanmıştır. (İlgili maddeye www.milpa.com.tr./Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşme/ Madde 20 bölümünden ulaşılabilmektedir.)Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Ergin İÇENLİ
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Osman DERELİ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Ergin İÇENLİ
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Osman DERELİ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Osman DERELİ
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Ergin İÇENLİ
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Mustafa ARAR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)