FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Tarihi
28.06.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi
2 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 403. maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması
8 - 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
10 - Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı için belirlenecek bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde,17.02.2023, 07.08.2023 ve 31.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ilişkin esas sözleşme tadil metninin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Duyurusu ile 2024 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporla Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
19 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Doğanlar Mobilya - 2023 Genel Kurul Davet ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 Annual General Assembly Invitaton.pdf - İlan Metni
EK: 3
2023 Annual General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Doğanlar Mobilya - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2024 Cuma günü saat 10:30'da İdealtepe Mahallesi Rıfkı Tongsir Caddesi No:107 Maltepe / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde gerçekleştirlecektir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan gündem ve vekaletname formunu içeren

Genel Kurul davet duyurusu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.