FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Tarihi
22.05.2024
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Adres
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Denetçinin seçimi.
8 - Yönetim Kurulu üye seçimi
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
11 - 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - 2023 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2023 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BilgilendirmeDokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Davetiyegündemvekaletname.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2023 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 22 MAYIS 2024 tarihinde, saat 12:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/05/2024 tarih ve 96981047 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yunus Erdal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30/04/2024 tarih ve 11072 sayılı nüshasının 151. sayfasında ve şirketimiz www.prizmapress.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek süretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden 5.838.508,94 TL'lik sermayeye karşılık 5.838.508,94 adet hissenin asaleten, 1.272.731,74 TL'lik sermayeye karşılık 1.272.731,74 adet hissenin de vekaleten, katılımıyla toplam 7.111.240,68 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAŞİT KURU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Metin Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Raşit Kuru teklif edilmiştir. Teklife göre;

Toplantı Başkanlığına : Raşit Kuru' nun,

Yazmanlığa : Muharrem Geçen'in

Oy Saymanı Memurluğuna :Senay Ergün' ün

Seçilmesine geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.

GÜNDEM MADDE 2:

2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Denetim raporunun kabulüne geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2023 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların kabulüne geçildi. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Raşit Kuru 5.790.905,42 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Metin Kuru 3.332.711 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Sibel Kuru Billurcu 7.111.240,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Mustafa Demirtaş 7.111.240,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Süleyman Akpınar ise 7.111.240,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 6:

2023 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 45.128.586-TL net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 64.184-TL net dönem zararı mevcuttur.

2023 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan tutarlar ile ilgili olarak, dağıtılmama kararı oylamaya sunulmuştur. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 7:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2023 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "GRC Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıllığına görev almak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Metin Kuru, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raşit Kuru, Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kuru Billurcu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirtaş ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akpınar önerildi. Oy birliği ile seçildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 10.00,00 TL, Raşit Kuru'ya 10.000,00 TL ve Sibel Kuru Billurcu'ya aylık 9.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 8.500,00 TL huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

2023 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2024 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanacak olan raporun KAP'ta ilan edileceği hususunda bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRİ lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel Kurul' a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 13:

Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı Sayın Raşit Kuru tarafından son verildi. Hiçbir ortağın itirazı olmadı. Bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 22.05.2024

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.06.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 11095 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.