FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.05.2024
Genel Kurul Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
KAZAN
Adres
Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kahramankazan Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücret ve Huzur Hakkı Gibi Hakların Görüşülerek Karara Bağlanması
8 - Kâr dağıtımına ilişkin mevzuat uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ait VUK'a göre tutulan enflasyona göre düzeltilmiş yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı karşılığı bulunmadığından dolayı kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaylanması
10 - Şirketin 2023 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programının Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi
12 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
16 - Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.
17 - TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 2023 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Raporlarımızda TMS 29 Standartları çerçevesinde enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda geçmiş yıllar zararı oluşmaması nedeniyle SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı kapsamında finansal tablolarda zarar mahsubu yapılmasına gerek bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Yayla Agro 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Yayla Agro 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
04.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
GK Toplantı Tutanağı 30.05.2024.pdf - Tutanak
EK: 2
GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 4 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiştir.