FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
02.04.2024
Genel Kurul Tarihi
30.04.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, No: 25, Akasya Alışveriş Merkezi, 34660, Üsküdar-İstanbul (Akasya Kültür Sanat Salonu)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - 2023 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca verilen izne uygun olarak Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemlerinden, satın alma tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleştiği 2023 yılında yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000,00-TL'den 10.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesi amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Akiş GYO 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
AKİŞ GYO - 2023 Yıl Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı oy çokluğu ile seçilmiş ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilerek, Faaliyet Raporu ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmıştır.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuştur.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edilerek, Finansal Tablolar ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmış ve 2023 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul ve tasdik edilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca 2023 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atama oy çokluğuyla onaylanmıştır.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygunluk görüşü alınan üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilmiş ve görev süreleri belirlenmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin, aylık net 75.000,00-TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin 2024 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) no.lu kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

13. Gündemin 13.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca verilen izne uygun olarak Şirketimizin 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi gereğince 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

16. Gündemin 16. maddesi uyarınca, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

17. Gündemin 17. maddesi uyarınca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 28. maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin alış ve satış işlemlerinden, satın alma tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın üstünde ve satış tutarının değerleme raporunda belirtilen tutarın altında gerçekleştiği 2023 yılında yapılan işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

18. Gündemin 18. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması neticesinde şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000,00-TL'den 10.000.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesi amacı ile şirket esas sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
28.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Akiş GYO 2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Akiş GYO 2023 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, bu husus 04.06.2024 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, iki metin arasında çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas alınacaktır.