FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı Geçmiş Yıllar Karları'ndan karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye %500 oranında artırılması nedeniyle ihraç edilecek 150.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması ve Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 900.000.000 TL olarak belirlenmesi ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, söz konusu talebimiz Kurulun 31/01/2024 tarih ve 7/154 sayılı toplantısında görüşülerek olumlu karşılanmış ve 01/02/2024 tarih ve E.48882 sayılı yazıyla Şirketimize bildirilmiştir.

  

Esas sözleşme değişikliğinin tescili aşamasında İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce esas sözleşme değişiklik metni yeni halinde 3. Fıkranın 1. Cümlesinde yer alan "ve nakden" ibaresinin tadil metninden çıkarılması gerektiği ifade edildiğinden, Esas Sözleşme Tadil Metnindeki ‘ve nakden' ibaresinin düzeltilmesi için tekrar Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve alınacak onayları takiben yapılacak ilk genel kurulda tadil metninin genel kurul onayına sunulmasına Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

Konuya ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir.