FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
04.06.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECWEN00020
Peşin
0,7663742
76,63742
10
0,6897367
68,97367
B Grubu, CWENE, TRECWEN00012
Peşin
0,7663742
76,63742
10
0,6897367
68,97367
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
27.08.2024
29.08.2024
28.08.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECWEN00020
0
0
B Grubu, CWENE, TRECWEN00012
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 378.713.603 TL net dönem kârı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.014.071.261,34 TL net dönem kârı mevcuttur.

2- Bu çerçevede; 2023 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 14. Maddesi ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 378.713.603 TL tutarındaki net dönem karından 3.750.000 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin çıkartılması ve 4.391.667 TL tutarındaki yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle bulunan 379.355.270 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde nakit olarak 29.08.2024 tarihinde dağıtılmasına, kar payı avansının dağıtılmamasına, işbu kararın KAP'ta kar dağıtım tablosu ile birlikte kamuya duyurulmasına ve kar dağıtımının Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAP KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
123.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
21.000.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
430.996.533
1.028.066.929,96
4. Vergiler ( - )
52.282.930
13.995.668,62
5. Net Dönem Kârı
378.713.603
1.014.071.261,34
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
3.750.000
3.750.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
374.963.603
1.010.321.261,34
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
374.963.603
1.010.321.261,34
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
4.391.667
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
379.355.270
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
94.838.818
94.838.818
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
8.865.132
8.865.132
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
271.259.653
906.617.311,54
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
18.105.591,49
4,83
0,6897367
68,97
B Grubu
67.249.344,71
17,93
0,6897367
68,97
TOPLAM
85.354.936,2
22,76
0,6897367
68,97
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

*Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda sermaye enflasyon düzeltme farkı da yer almaktadır.

*Tutar nominal kanuni yedek akçe tutarı olup enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda enflasyon düzeltme farkı da bulunmaktadır.