FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
04.06.2024
Genel Kurul Tarihi
03.07.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANTALYA
İlçe
DÖŞEMEALTI
Adres
AOSB 1. Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No : 20 Döşemealtı Antalya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretler Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmiş olup onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da okunması, müzakeresi ve onaylanması
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
TOPLANTI DAVETI VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 14:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.