FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DARICA
Adres
EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2023 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2023 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - . Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 2.000.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için; Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - . Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
31.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
31.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
31_05_2024 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
31.05.2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
GeneralAssemblyMeeting_dated_31.05.2024_Call_to_Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
article 6 ammendment_01.04.2024.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8
GeneralAssemblyMeeting_dated_31.05.2024_Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
GeneralAssemblyMeeting_dated_31.05.2024_Information_Document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10
GeneralAssemblyMeeting_dated_31.05.2024_Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31.05.2024 Tarihinde

Yapılan 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 31.05.2024 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret il Müdürlüğü'nün 27.05.2024 tarih ve E-80122446-431.03-00097200692 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLUI nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Mayıs 2024 tarih ve 11077 sayılı ve Gazete Gebze Gazetesi'nin 08 Mayıs 2024 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine de yine 08 Mayıs 2024 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 500.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 50.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 113.281.318,10 TL'ye tekabül eden 11.328.131.810 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 266.587.079,91 TL'ye tekabül eden 26.658.707.991 adet payın vekaleten olmak üzere nihai toplam 379.868.398,00 TL nominal bedelli 37.986.839.801 adet payın toplantıda temsil edildiği; gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.İbrahim HASELÇİN 5.925.035 elektronik ortamda red oyuna karşılık 37.980.914.766 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildi.Toplantı Başkanı tarafından Sn.Demet TAŞKIN toplantı yazmanı olarak ve Sn. Uğur BULAT oy toplama memuru olarak görevlendirildi, Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalşanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların 5.925.000 elektronik ortamda red oyuna karşılık 37.980.914.800 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2023 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların 5.925.000 elektronik ortamda red oyuna karşılık 37.980.914.800 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği MGI Bağımsız Denetim AŞ. tarafından hazırlanan Şirketin 2023 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2023 faaliyet yılı ile İlgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Cenap TAŞKIN tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2023 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların 34.60 elektronik ortamda red oyuna karşılık 37.986.839.766 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketin 2023 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Elektronik ortamda Yusuf Orkun Tibet "Mevcut devam eden kapasite artırımı yatırımları nelerdir ve ne durumdadır, bu yatırımların bitmesi ile üretim kapasitesi yıllık kaç tona çıkacaktır, geçen sene kuruluşu gerçekleşen CRW Metal şirketi ile ilgili bir beklenti var mıdır, bu şirket kurulumunda yönetim kurulu üyeleri ve mevcut hissedarlar Sarkuysan üzerinden olan ortakları hariç neden şahsi olarak doğrudan ortak olmuştur, bakır madeni sahaları ve aramaları ile ilgili son bilgileri paylaşırmısınız" soruları sormuştur. Şirket Mali işler Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam söz alarak "grup şirketlerimizde kapasite artırımı sadece yurt dışında bulunan bağlı şirketlerimizden Sark Bulgaria AD ve Sark Wire şirketimizde gerçekleşmiştir, Türkiye bulunan bağlı şirketlerimizde ise yatırımların modernizasyonu, teknolojilerini geliştirme olmuştur, CRW Metal şirketi geçen sene kurulmuş olup, makina ekipmanların 2 yıllık bir temin süresi söz konusu olup, bu temin süreci başlamıştır, 2 yıllık makina ekipmanların temin süresinin sonunda şirketin üretime geçmesi beklenmektedir. Bakır Madenleri ile izin talebimizin reddine dair açmış olduğumuz dava lehe sonuçlanmış olup bu husus KAP'ta açıklanmıştır, maden arama ve ruhsat sürelerimiz devam etmekte olup, arama faaliyetlerimiz sürmektedir." diyerek soruları cevapladı.

2023 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 34.60 elektronik ortamda red oyuna karşılık 37.986.839.766 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 14 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi İle Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oylardan 5.925.035 elektronik ortamda red oyuna karşılık 26.901.710.824 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha önce 06.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinde yer alan, 1.391.798.530,-TL Net Dağıtılabilir Kârdan brüt % 44,44 (0,4444 TL) ve net (0,40 TL ) nakit kâr payı dağıtılmasına, %20 pay biçiminde kâr payı verilmesine ve nakit kâr payı dağıtım tarihinin 07.06.2024 olarak belirlenmesine, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:1) Yönetim Kurulu önergesi 5.925.000 elektronik ortamda red oyuna karşılık 37.980.914.800 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket tarafından 2023 döneminde, Faaliyet raporunda bulunan,üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

9. Gündemin 9.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2024 tarih E-29833736-110.04.04-54319 sayı ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02.00097312833 sayılı izinlerine istinaden, Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metni okundu. (Ek:2) toplantıya katılanların 2.512.868.435 elektronik ortamda red oyuna karşılık 35.473.971.366 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2024 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 3.000.000,-TL (Üç milyon TL) olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 3.000.000, - TL (Üçmilyon TL) üst sınır teklifi 2.512.868.435 elektronik ortamda red oyuna karşılık 35.473.971.366 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2024 yılına ait finansal tablolarının MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile 34.60 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 37.986.839.766 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

14. Gündemin 14.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-52867 sayılı yazısı ile uygunluk izinleri alınan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2024 tarih ve 1712/24.09 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Sn.Ayhan Zeytinoğlu, Sn.Virma Sökmen, Sn.Mehmet Ali Yıldırımtürk, Sn.İlfeta Aksoy ve Sn.Mehmet Erten'in bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda aşağıda belirtilen oyları alarak;

Sn.Ayhan Zeytinoğlu (T.C 51*******66) : 37.743.686.542

Sn.Virma Sökmen (T.C 45*******10) : 37.743.686.542

Sn.Mehmet Ali Yıldırımtürk (T.C 25*******92) : 37.743.686.542

Sn.İlfeta Aksoy (T.C 16*******90) : 37.743.686.542

Sn.Mehmet Nazmi Erten (T.C 26*******42) : 37.743.686.542

Adet kabul oyu İle 1 yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 15. Maddesi'nin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin Özboyacı tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Haziran 2024 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının aylık ücretin net 60.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000 -TL/ay, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 44.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 2.000,-TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 44.000- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000.-TL/ay, olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 2.512.868.435 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 35.473.971.366 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine 5.925.210 elektronik ortamda red oyuna karşılık 37.980.914.591 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

17. Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı tarafından 2024 yılı içinde şirketin 1.336.197 adet payını 34.60 TL ortalama fiyatla geri aldığını genel kurula bilgi verdi. Toplantı başkanı toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden olmadı. Elektronik ortamda Yusuf Orkun Tibet "CRW Metal yatırımının konusu ne olacak, yine bakır üretimi mi olacak yoksa izabe tesisi gibi farklı bir konuya mı yatırım yapılacak, üretim tesisleri yurt içinde mi olacak" Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, CRW Metal kaba ürün üretimi yapacak, üretim merkezi yurt içinde olacak dedi ve tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 16:08'de son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Ek1: Kâr dağıtım tablosu

Ek2: Tadil Metni

Bakanlık Temsilcileri Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU

Toplantı Başkanı İbrahim HASELÇİN

Yazman Demet TAŞKIN

Oy Toplama Memuru Uğur Bulat


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
31.05.2024 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
31.05.2024_Minutes Of Meeting.pdf - Tutanak
EK: 3
31.05.2024_Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Haziran 2024 tarihinde 11098 İlan Sıra Numarası ile tescil edilmiştir.


"İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."