FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
07.06.2024
Genel Kurul Tarihi
03.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
BALIKESİR
İlçe
BANDIRMA
Adres
Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması
5 - 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması
11 - Yönetim Kurulu Üye Seçimi
12 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması
13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BantasPayGeriAlımProgramı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
GenelKurulBilgiFormu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
davetiyegündemvekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 03.07.2024 Çarşamba günü, saat 11:00'da Ömerli Mah. 3030 Sokak No:1 Bandırma Balıkesir adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 11:00 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği şirket merkezimizde ve www.bantas.com.tr adresindeki şirket internet sitemizde mevcuttur.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecek olup, Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.