FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/11
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin 11.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan;


13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin SPK İlke Kararı uyarınca ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlan ve ayrıca KGK tarafından 7 Haziran 2019 tarih ve 30794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi'nde belirlenmiş finansal tablo örnekleri esas alınarak geliştirilen TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak sunulan 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ilişkin finansal tabloları;


Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 2024 yılı 3 aylık hesap dönemine ait ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan yönetim kurulu faaliyet raporu;


tarafımızdan incelenmiş olup,


Yönetim Kurulumuzca incelenen finansal tabloların ve faaliyet raporlarının görev ve sorumluluk alanımız kapsamında sahip olunan bilgiler çerçevesinde,


Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve


-  Faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını


beyan ederiz.


Saygılarımızla,SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.


TOLGAHAN ÜREŞ

Denetim Komitesi Başkanı

MEHMET KAĞAN TURAN

Denetim Komitesi Üyesi

EMRE FATİNOĞLU

Üretim ve Yönetim Organizasyonları Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi