FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/06/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024-07
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

  


 FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
 KARAR TARİHİ: 12.06.2024   

  

KARAR SAYISI : 2024 - 7

  

                              
 a) Şirketimizce hazırlanan 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte özet konsolide finansal durum tablosu, özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özet nakit akış tablosu ve özet öz kaynak değişim tablosu ile 01.01.2024 – 31.03.2024 Ara hesap dönemi Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda; tarafımızdan incelendiğini,

  

 

  

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olma sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,       

  

 

  

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.

  

Saygılarımızla,

                   
 

Yönetim Kurulu Başkanı

 
 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 
 

Orhan DİLBEROĞLU

 
 

Natan KOHEN

 
  

 

  

 

  

 

                   
 

Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

Salvator KOHEN

 
 

Fahri Coşkun

 
  

 

  

 

  

 

                           
 

Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

Bağımsız Üye

 
 

Bağımsız Üye

 
 

Sezi KALKANCI DURAK

 
 

Salih Bülent  TAŞÇIOĞLU