FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Tarihi
09.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
08.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlık divanının oluşturulması,
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının ve sair evrakın Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.
7 - 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının ve ilgili bağış politikası değişikliğinin görüşülmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Kiler Holding Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Kiler Holding Toplantı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekli yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 9 Temmuz 2024 Salı günü saat 11:00'da, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılmasına,

Toplantıya davetin T.T.K. 414. Madde hükümlerine uyularak yapılmasına,

Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

karar verilmiştir