FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
12.06.2024
Genel Kurul Tarihi
16.07.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
15.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
Elite World Otel Gültepe, Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1, 34295 Küçükçekmece/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2023 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - 05.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın İsmail Vural ile 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Sayın İrfan Gündüz'ün Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak seçimlerinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10 - "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
12 - "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
14 - "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve ‘'Etik Kurallar Politikası''nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
15 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19 - Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esaslarının genel kurulun onayına sunulması,
20 - Halen yürürlükte bulunan ve 29.11.2013 tarihinde tescil edilerek 05.12.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik metnini de içeren Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
21 - Şirketin 12.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ‘'Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge''nin genel kurulun onayına sunulması.
22 - Dilek ve görüşler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
HATSAN 2023 OGK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
HATSAN 2023 OGK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
HATSAN VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2024 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıda belirtilen kararları almıştır:

1- Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 16.07.2024 Salı günü saat 14:00'da Elite World Otel Gültepe, Şehit Zafer Kızıltaş Sok. No:1, 34295 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.