FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
16.05.2024
Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
ETİLER MAH. BADE SOK. NO:9 (ŞİRKET MERKEZİ / TOPLANTI SALONU)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,
5 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 - 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince seçilmiş bulunan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Metin MÜNİR'in 23.09.2023 tarihinde vefatı ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Sn. İsmail Burak KÜNTAY'ın seçiminin onanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin yenilenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen izinler ile ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 - 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2024 yılı için izin verilmesi,
15 - 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması,
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
19 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKTE "pdf" DOSYA OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Merit Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirun İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar