FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu gündemindeki konuyu görüşmek üzere Şirket merkezinde toplanmış olup, aşağıdaki hususlara toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

  

1.     Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden; 200.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1,-TL nominal değerde 48.597.500,-TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış değeri 35.000.000,-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına ve artırılan payların tamamının ortak Murat Hakan Çil'in Şirketimize yatırdığı toplam borç nitelikli tutarın sadece 35.000.000,-TL'sı karşılığında Şirketimiz ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan ÇİL'e tahsis edilmesine,

  

2.     Murat Hakan Çil'in Şirketimizden olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsuben, nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, sadece 35.000.000,-TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına

  

3.     İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem görmeyen nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Murat Hakan Çil'e tahsis edilmesine,

  

4.     Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Murat Hakan Çil'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,

  

5.     Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,

  

6.     Tahsisli sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

  

7.     6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 461 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanan yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçesi, yeni payların primli çıkarılmasının nedeni ve primin nasıl hesaplandığını içeren raporun (Ek/1) kabulüne,

  

8.     TTK'nın 457 nci maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu beyanının (Ek/2) kabulüne,

  

9.     Sermaye artırımının gerekçesine ve sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin olarak hazırlanan raporun (Ek/3) kabulüne,

  

10.  Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine;

  

oybirliği ile karar verilmiştir.

  

Saygılarımızla,

  

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş