FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Tarihi
13.06.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
12.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
TORBALI
Adres
Yedi Eylül Mah., Philsa Cd. No:36, 35860
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi .
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. ve "Bağışlar" başlıklı 23. maddelerinin ekli şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere yapılması ve karar verilmesi,
13 - Şirket'in güncellenen Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmaları ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmaları ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmeleri durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Olağan Genel Kurul ve A Grubu Toplantısı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Tezol 2023 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.06.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlardan tescile tabi olanlar 14.06.2024 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.