FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili ve TTSG ilanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.05.2024
Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Alsancak, Atatürk Caddesi No: 382, 35220
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulunun 2023 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Enflasyon muhasebesi uygulamalarına göre düzenlenen 2023 yıl sonu bilançosunun TTK 376 /1 Maddesine göre değerlendirilmesi ve iyileştirici önlemlerin müzakeresi, onaylanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih 14/382 sayılı kararı çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanmasından kaynaklanan geçmiş yıllar zararlarının, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan farklara mahsubu hususunun görüşülmesi.
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve görüşlerine sunulması.
11 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Vekaletname ÖRNEK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan Genel Kurul.pdf - Tutanak
EK: 2
2023 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından14.06.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 14.06.2024 tarih 11104 nolu Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan edilmiştir.