FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
19.07.2024 Tarihinde Gerçekleşecek Olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında Bilgilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.06.2024
Genel Kurul Tarihi
19.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
SAMSUN
İlçe
ATAKUM
Adres
İncesu Mahallesi Sırıncak Caddesi No:100/1 Atakum Samsun
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
4 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - 2023 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi
8 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
10 - Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Reeder - İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Reeder - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Reeder - Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.06.2024 tarihli toplantısında;

Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönenime ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Temmuz 2024 Cuma günü, saat 11:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, İncesu Mahallesi Sırıncak Caddesi No:100/1 Atakum/Samsun adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı, gündem, vekaletname örneği ve genel kurul toplantısına davet duyurusu, ekte ve kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.