FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Tarihi
24.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 9 Sarıyer İstanbul 34470 Sarıyer İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması
4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Şirket Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaya sunulması
10 - "Şirket Ücret Politikası" ile Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - 2023 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

24.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulumuza ilişkin hazirun ve toplantı tutanağı ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
25.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.


Kamuoyuna duyurulur.