FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
02.04.2021
Genel Kurul Tarihi
26.05.2021
Genel Kurul Saati
11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.05.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
MALTEPE
Adres
Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - Şirket'in 2020 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Şirket'in 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,
11 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2020 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
12 - SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,
15 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
16 - Şirket'in pay geri alım ve satım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
gsdde-kar dağıtım tablosu-31.12.20.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
gsdde 2020 yılı olağan genel kurul ilan metni.pdf - İlan Metni