FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/02/2023
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
7
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

  

KARAR TARİHİ: 24/02/2023

  

KARAR SAYISI : 2023 /7

  

 

  

 

 

  
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

  
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmiş, Denetim Komitesi tarafından 24/02/2023 ve Yönetim Kurulu tarafından 24/02/2023 tarihlerinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablolar ve dipnotlarının, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Kurumsal Yönetim Komitesince hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu ile Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı ve şablon üzerinden hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporunun, ayrıca KAP platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun (KYBF),

  

 

  
   
 • Tarafımızca  incelendiğini,

 •  
  

 

  
   
 • Görev ve sorumluluk  alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve  faaliyet raporu ile yukarıda sayılan diğer rapor ve formların, önemli  konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih  itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini,

 •  
  

 

  
   
 • Sahip olduğumuz  bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre  hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun ve yukarıda  sayılan diğer rapor ve formların , işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu  önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

 •  
  

beyan ederiz.

  

 

                                   
 

M.  Sonay GÜRGEN

 
 

Ali AKCAN

 
 

Genel  Müdür

 

Yönetim  Kurulu  Başkanı

 

 

 
 

Mali  İşler Koordinatörü

 

Yönetim  Kurulu Üyesi

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuri  GÜZVELİ

 
 

Selma Feride ÇELİKTEMUR

 
 

Denetimden  Sorumlu Komite Başkanı

 

Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi

 
 

Denetimden  Sorumlu Komite Üyesi

 

Bağımsız  Yönetim Kurulu Üyesi

 

Kredi Hesaplama