FİNANS

t. kalkinma bank. - klnma - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 1465342000
 • Kredilerden Alınan Faizler 853601000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0
 • Bankalardan Alınan Faizler 285291000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 123729000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 202679000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 42000
 • FAİZ GİDERLERİ -529572000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -478664000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -30388000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0
 • Diğer Faiz Giderleri -18681000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 935770000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 22910000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 36060000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 7236000
 • Diğer 28824000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -13150000
 • Gayri Nakdi Kredilere 0
 • Diğer -13150000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 58477000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 111392000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 61441000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 35848000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 14103000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 43822000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -41253000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 829742000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 829742000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -176568000
 • Cari Vergi Karşılığı -240142000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 653174000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 653174000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 653174000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0041

Kredi Hesaplama