Özet Bilgi
2019 Yılına İlişkin Kâr Payı Dağıtım Teklifi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VESBE, TREVEST00017
Peşin
0,6777168
67,77168
15
0,5760592
57,60592
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
14.07.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VESBE, TREVEST00017
0
0
Ek Açıklamalar

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimiz, 2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 568.072.000 TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 553.612.718 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan mali tablolarda yer alan 568.072.000 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıldığı için, genel kanuni yedek akçe ayrılmamış olup net dağıtılabilir dönem kârı 568.072.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası ile 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 Sayılı Kanun'un 12'nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici Madde 13 hükmü göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir kârdan %22,67 oranında 128.766.200 TL tutarında birinci kâr payı ayrılmasına, kâr dağıtımına esas alınan 568.072.000 TL dağıtılabilir kârdan 128.766.200 TL birinci kâr payı ayrıldıktan sonra 13.251.800 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, 128.766.200 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,67772 TL, net 0,57606 TL olmak üzere) 14/07/2020 tarihinden itibaren ortaklara nakden dağıtılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre 553.612.718 TL net dönem kârı tutarından 128.766.200 TL kar payı tutarının ve 13.251.800 TL genel kanuni yedek akçe tutarının düşülmesinden sonra kalan 411.594.718 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve bu hususların 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Vestel Beyaz Eşya 2019 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
190.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
173.938.402
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
546.546.000
556.524.178
4. Vergiler ( - )
-3.508.000
2.911.460
5. Net Dönem Kârı
568.072.000
553.612.718
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
568.072.000
553.612.718
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
6.836.295
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
574.908.295
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
128.766.200
* Nakit
128.766.200
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
13.251.800
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
411.594.718
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
109.451.270
0
19,27
0,57606
57,6
TOPLAM
109.451.270
0
19,27
0,57606
57,6
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.