[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/12/2020
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Satış kararı 18.12.2020 tarihinde yapılan Genel Kurulda alındı.
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri Anonim Şirketi
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgisayar,yazılım,elektronik ve Telekominikasyon donanım ve diğer büro ekipmanları satışı.
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.12.2020
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
9.000.000
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
0,125
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
1.125.000
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%45
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,277
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın 2020 yılsonu kar/zarar tablolarına olumlu etkisi olacaktır.
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
1.125.000
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Genel Kurulda alınan karar uyarınca iki girişime yatırım yapılacak.
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.12.2020 Genel Kurul
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Faruk Birinci
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
yoktur.
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/12/2020
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporu ile.
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
.
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17.12.2020
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
2.344.000
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem Değerleme raporundaki sonuçlara uygun gerçekleştirildi.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketinin 18.12.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince; TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.de sahibi olduğumuz %45 payı 2.500.000 TL. şirket değeri üzerinden 1.125.000 TL  bedelle Faruk Birinci'ye bedeli en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere satılmıştır.

  

Escort Teknoloji A.Ş'nin  30.09.2020 tarihli Kap'da yayınlanan mali tablolarında TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'nin değeri sıfır olarak yer aldığınıdan, satış  bedelinin tamamının 31.12.2020 mali tablolarına kar olarak yansıyacağıdan yılsonu mali tablolarına olumlu etkisi olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.