[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 14.01.2020 tarihinde yaptığı toplantıda;

1- Şirketimizde 2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile, 

10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları ile beraber kar payına ilişkin imtiyazlarının da kaldırılmak suretiyle (A) grubu payların üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına,

Bu sebeple Ana Sözleşmenin (A) grubu paylar üzerinde bulunan imtiyazların kaldırılması sonucu uyumlu hale getirilmesi amacıyla "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesi ile "Oy Hakkı ve Kullanılması" başlıklı 21.maddesinin tadil edilmesine,

2- Bu amaçla ekte yer alan tadil tasarısının kabulüne ve şirket ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,

3- Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin alınmasıyla, ana sözleşme tadillerinin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına,

4- SPK'nın (II-23.1) sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı" tebliğinin 5'inci maddesinin 1'inci Fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değişmesi ile Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasındaki önemlilik kriterini sağladığından söz konusu değişiklik önemli nitelikte işlem sayılmaktadır.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasındaki önemlilik kriterinin sağlanması ile işlemin "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirilmesine,

Önemli nitelikte işlem olması itibarıyla;

i) Önemli nitelikteki işlemin Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulmasına,

 

     ii) Söz konusu işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcilerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacağına,

iii) Sermaye Piyasası Kanununun 24.maddesi ile Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında, şirketimizin 0,01 Türk Lirası (Bir Kuruş) itibari değerli beher payı için "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatının" söz konusu işlemlerin ilk defa 14.01.2020 (bugün) tarihi itibarıyla kamuya açıklandığı dikkate alınarak, işbu açıklama tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak 0,004170 TL olarak hesaplandığı hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayınlanmasına,

 

     iv) Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu işlemin  onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkı için şirketin katlanacağı azami maliyetin 1.500.000,- TL'sını aşması halinde şirketin faaliyet konusu değişikliği işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve faaliyet konusu değişikliği işleminden vazgeçilmesinin genel kurula önerilmesine, 

v) Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem ihtiva eden söz konusu işlemin ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda belirtilen ayrılma hakkı kullanım fiyatı, ayrılma hakkı kullanım süreci ve yukarıda kararlaştırılan üst sınırlar dahil olmak üzere önemli nitelikteki işleme ilişkin önceden belirlenen şartlara yer   verilmesine,

vi) Yukarıda kararlaştırılan şirketin katlanacağı azami maliyet tutarının aşıldığının işleme ilişkin genel kurul toplantısında tespit edilmesi durumunda, anılan işlemden vazgeçilebileceği hususunun genel kurul toplantısının işlemin pay sahiplerinin onayına sunulacağı gündem maddesinden sonra ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantı gündemine alınmasına ve bu gündem maddesi çerçevesinde işlemden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun pay sahiplerinin onayına  sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.