Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023
Peşin
0,0999943
9,99943
15
0,0849951
8,49951
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031
Peşin
0,0999943
9,99943
15
0,0849951
8,49951
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049
Peşin
0,0999943
9,99943
15
0,0849951
8,49951
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9
Peşin
0,1000000
10
15
0,0850000
8,5
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
30.06.2020
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049
0
0
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 121.224.423,23 TL 2019 yılı net karından 6.061.221,16 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, ve 163.789 Bin TL 2019 yılı konsolide TFRS net karından 6.061 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 45.000.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında 45.000 Bin TL kadarının 2019 yılı konsolide TFRS net karından, Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılmasının;

4.500.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında tamamının TFRS kuralları uyarınca dönem karında giderleştirilmek ve Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılmasının; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şeklinin Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinin; kar payı dağıtım tarihinin, en geç 30 Haziran 2020 tarihi olmak üzere, belirlenmesi konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin;

Şirketimizin yasal kayıtlarındaki 2019 yılı net karından geri kalan 65.663.202,07 TL'nin ve konsolide TFRS net karından geri kalan 108.228 Bin TL'nin olağanüstü yedek akçelere ayrılmasının,

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
gsdho-kar dağıtım tablosu-31.12.19.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GSD HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
450.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
34.152.103,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
194.480
126.180.926,24
4. Vergiler ( - )
-30.691
-4.956.503,01
5. Net Dönem Kârı
163.789
121.224.423,23
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-6.061
-6.061.221,16
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
157.728
115.163.202,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
116
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
157.844
115.163.202,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
45.000
45.000.000
* Nakit
45.000
45.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
4.500
4.500.000
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
4.500
4.500.000
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
108.228
65.663.202,07
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
49.500
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
60,1
0
0
0,085
8,5
B Grubu
60,1
0
0
0,085
8,5
C Grubu
60,1
0
0
0,085
8,5
D Grubu
38.249.819,7
0
24,25
0,085
8,5
TOPLAM
38.250.000
0
24,25
0,085
8,5
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519. maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.

(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır; konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.

(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.

(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(5) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına nakit kâr payı tutarlarının ve oranlarının net değerleri hesaplanmıştır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.