Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
13.04.2020
Genel Kurul Tarihi
15.05.2020
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.05.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,
9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,
10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,
13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,
14 - Bağımsız denetim şirketi seçimi,
15 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 15.05.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.

- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2019 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

- Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.

- Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2020 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir.

- Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

- Esas Sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerine ilişkin tadil tasarısı onaylanmıştır.

- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.

- Şirketin Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
18.06.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hub GSYO Hazır Bulunanlar Listesi 15052020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Hub GSYO 2019 Genel Kurul Tutanağı 15052020.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, esas sözleşme değişikliği dışında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, esas sözleşme tesciline ilişkin gelişmeler KAP'ta yer alan Esas Sözleşme Tadili şablonundan ayrıca duyurulacaktır.

Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.