Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
09.10.2020
Genel Kurul Tarihi
18.11.2020
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.11.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkındaki önerisinin -gerekli izinler alınmak kaydıyla- görüşülmesi ve onaylanması.
3 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili hakkındaki önerisinin görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yıl içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
7 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bomonti Olağanüstü Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Bomonti Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 3
Bomonti Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü, saat 12:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www. bomontielektrik.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren: Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü, Vekaletname Formu ve Gündeme ilişkin açıklamalar, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu EGKS'de ve www.bomontielektrik.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.