Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09.00 - 12.30
KURUCU ve TEFAS
1
YOK
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi: Fon portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası ve Döviz cinsi kira sertifikalarına, gelir ortaklığı senetlerine, gelire endeksli senetlere, katılma hesaplarına, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Danışma Kurulu tarafından katılım esaslarına uygunluğu onaylanmış olan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ile borsa yatırım fonu katılma paylarına, Türkiye'de kurulu yatırım fonu katılma paylarına, gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına, girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına, varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine, gayrimenkul sertifikalarına ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon Portföyüne yapılacak kira sertifikası ve kıymetli maden işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. Fon toplam değerinin %80'i ve fazlası yerli ve/veya yabancı ihraççıların yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyü, fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan "Danışma Kurulu" tarafından uygun görülen araçlardan oluşturulacaktır.
4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,00572
2,088
0,00572
2,088
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.