[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2008 ve 28.05.2009
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önce kamuya açıklandığı üzere, Şirketimiz uhdesinde, Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki "Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine" ilişkin 7 Mayıs 2009 tarihli ve EÜ/2086-5/1475 sayılı 49 yıl süreli elektrik üretim lisansı bulunmaktadır. 

Söz konusu Projede geride kalan süreç zarfında, ağırlıklı olarak evrak/izin süreçleri (ÇED Belgesi, İmar Planı Onayı, Zemin Etüdü, Ön Proje Onayı vb.) tamamlanabilmiş olup bölgede elverişli çalışma koşullarının oluşmaması nedeniyle yaşanan gecikmeler kaynaklı olarak inşaat faaliyetlerine başlanamamıştır. 

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı "Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 45'inci maddesi kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 29'uncu maddesine eklenen "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Kuruma başvurmaları hâlinde lisansları, önlisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak ya da tadil edilerek teminatları ilgisine göre kısmen veya tamamen iade edilir." hükmü çerçevesinde ilgili lisansın sonlandırılması için Yönetim Kurulumuzca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Projede inşaat faaliyetlerine başlanamamış olması nedeniyle, lisans iptalinin Şirketimizin mevcut faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

  


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.