Özet Bilgi
Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
Peşin
0,8830302
88,30302
15
0,7505756
75,05756
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
Peşin
0,8830302
88,30302
15
0,7505756
75,05756
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
Peşin
0,8830302
88,30302
15
0,7505756
75,05756
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
Peşin
0,8830302
88,30302
15
0,7505756
75,05756
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
Peşin
0,8830302
88,30302
15
0,7505756
75,05756
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
Peşin
0,8830302
88,30302
15
0,7505756
75,05756
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
12.04.2021
14.04.2021
13.04.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047
0
0
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054
0
0
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8
0
0
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.02.2021 tarihinde aldığı karara göre;

Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 83.746.432,00 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 82.015.076,62 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda;

a. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 962.349,26 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

b. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 82.974.646,13 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 16.594.929,23 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,

c. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 827.840,83 TL nakit kar payı verilmesine,

d. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 29.764.157,11 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 4.456.192,72 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,

e. Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

f. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 46.359.086,34 TL, net 39.405.223,38 TL dağıtılmasına,

g. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 88,3030 nispetinde ve 0,883030 TL brüt, % 75,0576 nispetinde ve 0,750576 TL net nakit temettü ödenmesine,

h. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına,

karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.01.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
52.500.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.537.650,74
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
106.676.503
105.752.410,45
4. Vergiler ( - )
22.930.071
23.737.333,83
5. Net Dönem Kârı
83.746.432
82.015.076,62
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
962.349,26
962.349,26
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
82.784.082,74
81.052.727,36
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
82.784.082,74
81.052.727,36
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
190.563,39
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
82.974.646,13
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
16.594.929,23
0
* Nakit
16.594.929,23
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
827.840,83
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
827.840,83
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
29.764.157,11
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
4.456.192,72
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
31.140.962,86
29.409.607,48
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
2.814,66
0
0
0,750576
75,0576
B Grubu
2.251,73
0
0
0,750576
75,0576
C Grubu
2.355,31
0
0
0,750576
75,0576
D Grubu
84,06
0
0
0,750576
75,0576
E Grubu
893.185,06
0
1,08
0,750576
75,0576
F Grubu
38.504.532,56
0
45,51
0,750576
75,0576
TOPLAM
39.405.223,38
0
47,6
0,750576
75,0576
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.