FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
34
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN

  

KARAR TARİHİ: 10/05/2022

  

KARAR SAYISI : 2022/34

  

 

  

 

  

 

  
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

  
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız incelemeden geçmemiş;  Denetim Komitesi tarafından 10/05/2022 ve Yönetim Kurulu tarafından 10/05/2022 tarihlerinde onaylanmış;  Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

  

 

  
   
 • Tarafımızca  incelendiğini,

 •  
  

 

  
   
 • Görev  ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal  tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 •  
  

 

  
   
 • Sahip  olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama  standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal  durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve  faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu  önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

 •  
  

 

  

beyan ederiz.

  

 

  

 

                   
 

M. Sonay GÜRGEN

 
 

Ali  AKCAN

 
 

 

 

Genel Müdür

 

Yönetim Kurulu   Başkanı

 

 

 
 

 

 

Mali İşler Koordinatörü

 

Yönetim Kurulu Üyesi

 
  

Nuri GÜZVELİ                                          Selma Feride ÇELİKTEMUR

  

 

  

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı         Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

  

     

Kredi Hesaplama