FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil Edilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
08.04.2022
Genel Kurul Tarihi
11.05.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.05.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SULTANBEYLİ
Adres
Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,
4 - 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulunun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 – 4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan ve 05/07/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen Denetim Komitesi Çalışma Esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kar Payı Tebliği II-19.1 uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
12 - Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Genel Kurul İç Yönergesi'nin ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
13 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
14 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
16 - 2021 Yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Dilekler, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Anatolia_Genel_Kurul_İç_Yönergesi.pdf - İç Yönerge
EK: 2
Davet ve Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7
Denetim Komitesi Çalışma Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
26.05.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilerek 10585 sayı ve 26.05.2022 tarihli (bugün) ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama